Další informace Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
 

Paliva Jelen

 
Josef Jelen
K Javůrku 312
549 22 Nový Hrádek

info@paliva-jelen.cz

606 223 635
724 236 398

 
 

Reklamační řád

Paliva Jelen

A. Jakostní vady

1) Reklamované vady (reklamace) kupující provádí dle vlastního uvážení písemnou formou nebo osobně na provozovně prodávajícího, odkud bylo uhlí (zboží) expedováno.

2) Vadou se rozumí odchylka kvalitativních parametrů uhlí stanovených jakostními znaky výrobce.

3) Vadu uhlí (zboží) je kupující povinen prodávajícímu prokázat.

4) Kupující je povinen převzít a prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.

5) Záruční doba pro zjevné vady uhlí ( viditelná hlušina či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu množství nadsítného a podsítného zrna než je určeno v katalogu výrobce, při použití služby transportu pasovým dopravníkem jsou katalogové hodnoty navýšeny o 8 % ) je 10 kalendářních dnů od data expedice uvedeného na faktuře či dodacím listě.

6) Záruční doba pro skryté vady uhlí ( vady uhlí zjistitelné laboratorním rozborem ) je 30 kalendářních dnů od data expedice dle faktury nebo dodacího listu. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku vadného uhlí pro nezávislý laboratorní rozbor nebo odběr kontrolního vzorku provést sám dle normy ČSN 44 1304 za přítomnosti pověřené osoby.

7) V protokolu o vadách kupující uvede popis vad uhlí a přiměřenou požadovanou slevu z kupní ceny. Protokol o vadách kupující doloží kvalitní fotodokumentací striktně zachycující důvod reklamace .

8) Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku uhlí, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, vyložit, odděleně od jiného uhlí uskladnit, označit, šetrně s dodávkou uhlí manipulovat, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s uhlím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad prodávajícímu.

9) Kupující je povinen vytvořit prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad uhlí.

10) Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 3 pracovních dnů od doručení Protokolu o vadách oznámí kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení nároku z vad uhlí dostaví.

11) Jsou-li prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může kupující požadovat nárok z vad uhlí, a to přiměřenou slevu z kupní ceny, která je jediným nárokem kupujícího z vad uhlí. Kupující, kterému vznikl nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou vadou uhlí, na které se sleva vztahuje.

12) Náklady spojené s řešením nároku z vad nese prodávající jen tehdy, byla-li vada uhlí prokázána, v opačném případě je hradí kupující.


B. Váhové reklamace

1)Váhové reklamace kupující uplatňuje ihned při převzetí zboží a vyložením zboží tyto podmínky přijímá. Za již složené zboží nelze reklamaci váhového úbytku uznat.

 
 
Prověřený prodejce

Nabídka kotlů TOPMAX